Algemene Voorwaarden van ' Sex2love.nl ' gevestigd te Deventer

Versie geldig vanaf 21-11-2012

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sex2love . De voorwaarden zijn

voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sex2love . Op verzoek zenden wij u een

schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. Sex2love behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van

de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden

niet door Sex2love erkend.

1.4 Sex2love garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sex2love

bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere

redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Sex2love

zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Sex2love geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport

van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft

de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sex2love

heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering

schriftelijk melding te maken bij Sex2love

. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, of gewassen vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

Sex2love er

zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel

voor rekening en risico van de afnemer. Behalve als een deel van de bestelling

niet retour word mee gestuurd zal hierover wel de verzendkosten berekend worden,

en deze verzendkosten is voor rekening van koper.

 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in

geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door sex2love

aangeboden

(mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij sex2love

slechts als tussenpersoon c.q.

agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

·

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven

werkdagen

·

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft

·

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

·

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

snel kunnen bederven of verouderen

·

audio-

en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

·

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sex2love, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van Sex2love. Sex2love houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Sex2love respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Sex2love maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer

jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde

zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan

deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@Sex2love.nl Eventuele gebreken of

verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Sex2love

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit

recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Sex2love gegrond worden bevonden, zal Sex2love naar haar

keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding

treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sex2love en mitsdien het bedrag der

schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van

Sex2love) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van

Sex2love gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sex2love voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Sex2love is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Sex2love in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde

zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de

aanwijzingen van

en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid

geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard

of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sex2love zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Sex2love slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Sex2love gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Sex2love kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Sex2love en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

Sex2love op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Sex2love behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van Sex2love gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Sex2love is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,

storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Sex2love alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Sex2love behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is

tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de

overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sex2love gehouden enige

boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Sex2love bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit

geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Sex2love is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze

website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Sex2love aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Sex2love

zolang de afnemer de vorderingen van Sex2love uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden

uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van

Sex2love wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Sex2love geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sex2love of een door

Sex2love aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin sex2love haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te

nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Sex2love zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden

daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven aan Sex2love

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.